คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งนภาพร จันใด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรวัฒน์ สู้สงคราม
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรวิชนิภา ไชยนา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่2
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุษณีย์ บุญทศ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชมพูนุท เสาะแสวง
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงแก้วตาพร จันใด
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอิศราภรณ์ เนินทราย
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนันต์ จันใด
ตำแหน่ง : กีฬา
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิตา จันใด
ตำแหน่ง : เทคโนโลยี
ระดับชั้น : ป.6
เบอร์โทร : 0930899076
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงขวัญฤทัย วงศ์ยะมาตย์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉัตทริกา ป้องกัน
ตำแหน่ง : นายทะเบื่ยน
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัทพงษ์ บุญทศ
ตำแหน่ง : อนามัย
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัชรพล เข็มเพร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงละอองดาว จันใด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธราธร อรอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิฌานันท์ ป้องกัน
ตำแหน่ง : ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้น : ป.ตรี