คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไสว จันทร์เหลือง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 081-4704520
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย เข็มเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 085-7766752
ชื่อ-นามสกุล : นางอัมพร มูลสาร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0986243521
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ จันใด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 099-4731617
ชื่อ-นามสกุล : นายบวร พันทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 086-8729737
ชื่อ-นามสกุล : นายพจนาฐ จันใด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี จันเหลือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 083-7284445
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรัก จันใด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 091-8341663
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไมตรี บุญทศ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 097-3428421
อีเมล์ : dr.mai2110@gmail.com