คณะบุคลากร

ดร.ไมตรี บุญทศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอนิรุทธ์ ได้พึ่ง
ครู คศ.3

นางอัมพร มูลสาร
ครู คศ.3

นางยุพยงค์ เขียวขำ
ครู คศ.3

นางสำอาง วังมะนาว
ครู คศ.3

นางชุติพันธ์ มณีเรืองโกมล
ครู คศ.3

นางนิสาชล เดชศิริ
ครู คศ.3

นางณิชาดา วิจิตธนโชติ
ครู คศ.2

นางสาวธิฌานันท์ ป้องกัน
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ประธาน
ครู คศ.3

นานอัศวิน เข็มเพชร
ครู คศ.3

นางสาวอุบล ขุนศรี
พี่เลี้ยง

นายวิทวัฒน์ แสงส่อง
อัตราจ้าง