ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจำปา ไวว่อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2463 - 2467
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสอน มงตลศิลป์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2467 - 2469
ชื่อ-นามสกุล : นายมาก จันทนป
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2469 - 2481
ชื่อ-นามสกุล : นายลี ร่วมสุข
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2481 - 2488
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวศ คุณานุวัตน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2488 - 2490
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง ไวว่อง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2490 - 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ โสภารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2510 - 2516
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ โสภารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายประหยัด สู้สงคราม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 - 2526
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ โสภารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ อยู่สุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายทองรัตน์ ชายทวีป
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายชลวิทย์ บุญถูก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรพงษ์ แก้วลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ เข็มเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2552 - 2558
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ไมตรี บุญทศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558 - ปัจจุบัน