วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ " ใช้ข้อมูลในอดีต  พิชิตสภาพปัจจุบัน  สานฝันสู่อนาคต"
มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพ  ครูเป็นมืออาชีพ  ชุมชนร่วมใจ
ปรัชญา - นัตถิ  ปัญญา  สมาอาภา  หมายถึง  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
คำขวัญ  -  ศึกษาดี  มีวินัย  นำใจนักกีฬา
สีประจำโรงเรียน - เหลือง  นำเงิน  (เหลืองคือสงบ  นำเงินคือมั่นคง)