สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “กราบ ไหว้ กิน เล่น เป็นวัฒนธรรม”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมการทาหมอนขิด”
หมอนขิด