ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

 
      ตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๖๓ อาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีฐานในเป็นสถานที่เรียนมีนายจำปา ไวว่อง เป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียนจำนวน ๕๔ คน
ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ทางราชการได้ยุบการเปิดชั้นเรียน ให้เหลือเพียงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ –๓
ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้เปิดสอนถึงชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
ปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ชาวบ้านบริจาคที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน ๑๙ ไร่ ๒งาน และทางราชการ
ได้อนุมัติเงิน ๑,๕๐๐ บาท สร้างอาคารไม้ ๑ หลัง พ.ศ. ๒๔๘๕ จึงย้ายที่เรียนจากวัดศรีฐานใน มาทำการสอนที่อาคารหลังใหม่ พ.ศ. ๒๔๘๖
ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ทางราชการโอนทรัพย์สินของโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ทางราชการขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ยโสธรได้แยกเป็นจังหวัดใหม่ ทางราชการโอนทรัพย์สินของโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการประกาศให้การศึกษาภาคบังคับลดลงถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ทางราชการมีพระราชบัญญัติให้โรงเรียนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการได้จัดงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร ๑ หลัง ส้วม ๑ หลัง ๕ ที่
ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ทางราชการได้จัดงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ๙๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ทางราชการได้แต่งตั้งนายประหยัด สู้สงคราม มาเป็นอาจารย์ใหญ่ และได้จัด
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.๑๐๒ จา นวน ๑ หลัง ๕๐,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ทางราชการจัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสปช.๒๐๕/๒๖
จา นวน ๑ หลัง ๘๒๓,๐๐๐ บาท
ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ทางราชการแต่งตั้งนายอา นาจ อยู่สุข มาเป็นอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ทางราชการแต่งตั้งนายอา นาจ อยู่สุข เป็นผู้อา นวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ทางราชการแต่งตั้งนายชลวิทย์ บุญถูก เป็นผู้อา นวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการแต่งตั้งนายสุรพงษ์ แก้วลี เป็นผู้อา นวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางราชการแต่งตั้งนายบุญเลิศ เข็มเพชร ดา รงตา แหน่งผู้อา นวยการโรงเรียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ มีคา สั่งแต่งตั้งดร.ไมตรี บุญทศ มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๙ บ้านศรีฐาน ตำบลศรีฐาน อำเภอป่ าติ้ว
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ ๓๕๑๕๐ มีครู ๑๐ ครูพิเศษ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน